summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
3 daysUpgrading to version 6.1.2Fredy García
2022-11-26Upgrading to version 6.0.3Fredy García
2022-09-21Merge pull request #6 from alfabravoteam/v6.0.2Fredy Alberto García Güiza
2022-09-15Updating to v6.0.2Nelson Alvarez
2022-08-04Upgrading to version 6.0.1Fredy García
2022-08-04Merge pull request #5 from ChrisLane/v6.0.0-patchFredy Alberto García Güiza
2022-07-01Upgrading to version 6.0.0Chris Lane
2022-05-27Upgrading to version 5.5.5Fredy García
2022-04-07Upgrading to version 5.5.4Fredy García
2022-02-08Upgrading to version 5.5.3Fredy García
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/appgate-sdp.git/