summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-06-09Bump .SRCINFOPeter Hofmann
2018-06-09Bump .SRCINFOPeter Hofmann
2018-06-09Upstream has movedPeter Hofmann
2017-12-24License changed to MITPeter Hofmann
2016-03-26Bump .SRCINFOPeter Hofmann
2016-03-26Replace optional dep to python2-geographiclib with messagePeter Hofmann
2016-03-26Fix broken AUR dependency geoip-citydataPeter Hofmann
2015-06-14Bump pkgverPeter Hofmann
2015-02-01asciiworld: Add PKGBUILDPeter Hofmann
 
Clone
https://aur.archlinux.org/asciiworld-git.git/