summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-12-17updpkgAnatol Pomozov
2019-11-28updpkgAnatol Pomozov
2018-06-01updpkgAnatol Pomozov
2016-08-13Upstream changed tag :(Anatol Pomozov
2016-08-12updpkgAnatol Pomozov
2016-08-12Use udev rules from upstreamAnatol Pomozov
2016-08-12updpkgAnatol Pomozov
2016-05-01No need to run update-desktop-database. It is done by hooks now.Anatol Pomozov
2016-01-14Use develop branch for VCS packageAnatol Pomozov
2015-12-14Remove unused optionAnatol Pomozov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/dsview-git.git/