summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-01-14Update to 2.76julgonmej
2016-09-18New versionArtem Vorotnikov
2015-09-06Build fixArtem Vorotnikov
2015-08-23Initial importArtem Vorotnikov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/etlegacy.git/