summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-05-31Version bumpArtem Vorotnikov
2017-09-23Remove i686 supportArtem Vorotnikov
2017-09-23New versionArtem Vorotnikov
2016-10-27Version bumpArtem Vorotnikov
2016-06-21Initial commitArtem Vorotnikov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/gxml.git/