summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2 daysUpdate UKSM patchPiotr Gorski
2 daysBump to 5.0.9-1Piotr Gorski
5 daysBump to 5.0.8-1Piotr Gorski
9 daysRevert FS#59688 - Install HTML docsPiotr Gorski
10 daysFS#42910: Enable TOMOYO and SMACKPiotr Gorski
2019-04-06Bump to 5.0.7-1Piotr Gorski
2019-04-03Bump to 5.0.6-1Piotr Gorski
2019-03-27Bump to 5.0.5-1Piotr Gorski
2019-03-24Bump to 5.0.4-1Piotr Gorski
2019-03-23Add uksm-5.0.1Piotr Gorski
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/linux-uksm.git/