summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-09-262.1.17627Yurii Kolesnykov
2020-07-28Remove dependency on gconfYurii Kolesnykov
2020-07-242.1.16102Yurii Kolesnykov
2020-07-152.1.15852Yurii Kolesnykov
2020-06-082.1.15166Yurii Kolesnykov
2020-05-272.1.14947Yurii Kolesnykov
2020-05-272.1.14930Yurii Kolesnykov
2020-05-182.1.14403Yurii Kolesnykov
2020-04-18upsrcinfoYurii Kolesnykov
2020-04-18use version in deb nameYurii Kolesnykov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/minecraft.git/