summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
13 daysv8.8.0noraj
2019-10-14v8.7.2noraj
2019-10-10v8.7.1Alexandre ZANNI
2019-09-24automatic installAlexandre ZANNI
2019-08-19v8.6.0Alexandre ZANNI
2019-08-07v8.5.2Alexandre ZANNI
2019-07-03v8.5.1Alexandre ZANNI
2019-06-26v8.5.0noraj
2019-05-18v8.4.0noraj
2019-05-03Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/nessusAlexandre ZANNI
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/nessus.git/