summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
8 daysUse https protocol to access github sourcesAnatol Pomozov
2021-01-15updpkgAnatol Pomozov
2020-12-07Add aarch64 archAnatol Pomozov
2020-09-08updpkgAnatol Pomozov
2020-09-02Version bumpAnatol Pomozov
2020-04-11updpkgAnatol Pomozov
2020-03-22updpkgAnatol Pomozov
2020-03-02updpkgAnatol Pomozov
2020-02-29Add armv7h as a supported archAnatol Pomozov
2020-02-19updpkgAnatol Pomozov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/pacoloco-git.git/