summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
46 hoursV9.5.3Zeph
9 daysV9.5.1-2Zeph
2020-05-15V9.5.1Zeph
2020-05-13V9.5.0Didier Richard
2020-04-08V9.4.2Zeph
2020-04-04V9.4.1Zeph
2020-04-02Remove flatpak dependsZeph
2020-03-31No force use flatpakZeph
2020-03-31V9.4.0-4 FlatpakZeph
2020-03-20V9.4.0Zeph
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/pamac-aur.git/