summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-04-04v 8.0.3Iliya Ivanov
2020-08-06Merge branch 'master' of ssh://aur@aur.archlinux.org/php-zts.gitIliya Ivanov
2020-08-06v 2.4.9Iliya Ivanov
2020-08-06v 2.4.9Iliya Ivanov
2020-05-29v.7.4.6Iliya Ivanov
2020-04-22Bump version to 7.4.5Iliya Ivanov
2020-01-02php 7.4.1Iliya Ivanov
2019-05-02version 7.3.5Iliya Ivanov
2019-04-08Add .SRCINFOIliya Ivanov
2019-04-08Update to PHP 7.3.4 & allow multicore compilationIliya Ivanov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/php-zts.git/