summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-11-15Rebuild for python 3.8oysstu
2019-10-26v1.9.9oysstu
2019-05-23v1.9.8oysstu
2018-12-17Update to v1.9.6oysstu
2018-09-16Update to v1.9.5oysstu
2018-09-16Update to v1.9.5oysstu
2018-08-16Add cython to makedependsoysstu
2018-08-16Bump pkgreloysstu
2018-08-16Add climin dependencyoysstu
2018-08-06Force refresh of Cython pyx files for Python 3.7oysstu
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-gpy.git/