summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-03-06upgpkg: python-imgurpython 1.1.8-3Simon Doppler
2018-09-03Python rebuildSimon Doppler
2017-10-04upgpkg: python-imgurpython 1.1.8-2Simon Doppler
2017-10-01upgpkg: python-imgurpython 1.1.8-1Simon Doppler
2017-10-01upgpkg: python-imgurpython 1.1.8-1Simon Doppler
2017-03-15upgpkg: python-imgurpython 1.1.8-1Simon Doppler
2017-03-15Initial upload: python-imgurpython 1.1.8-1Simon Doppler
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-imgurpython.git/