summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2022-07-16Update to 2021-3Xyne
2021-11-20Update to 2021-1Xyne
2021-11-19Update to 2012.12.24.2-5Xyne
2021-11-17Update to 2012.12.24.2-5Xyne
2015-06-21Initial import.Xyne
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python2-xynehttpserver.git/