summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-02-24bug fixSequencer
2018-02-22add .SRCINFOSequencer
2018-02-22upgrade to 17.1.1.593Sequencer
2018-02-13update to 17.1Sequencer
2017-02-16update maintainer infoZesen Qian
2017-02-16upgrade to 16.1.2.203Zesen Qian
2017-02-16remove opt depsZesen Qian
2017-02-16update .SRCINFOZesen Qian
2017-02-16switch to standard; version bumpZesen Qian
2016-10-15Bump to 16.0.0.211Sebastian 'Swift Geek' Grzywna
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/quartus-standard.git/