summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-12-25Fix pkgdescPlaton Ryzhikov
2018-12-24Add smdev script for platform devicesPlaton Ryzhikov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/smdev-platform.git/