summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-04-19upgpkg: yadm 3.1.0-1Stefan Tatschner
2021-01-31upgpkg: yadm 3.0.2-1Stefan Tatschner
2020-12-31upgpkg: yadm 3.0.0-2Stefan Tatschner
2020-12-31upgpkg: yadm 3.0.0-1Stefan Tatschner
2020-08-14upgpkg: yadm 2.5.0-1Stefan Tatschner
2020-02-14Bump package versionStefan Tatschner
2019-12-20Bump versionStefan Tatschner
2019-12-13bump versionStefan Tatschner
2019-12-03updpkgStefan Tatschner
2019-11-19Add git to depStefan Tatschner
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/yadm.git/