summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-12-26remove git from makedepsYurii Kolesnykov
2020-12-261.14.41Yurii Kolesnykov
2020-09-24refactoringYurii Kolesnykov
2020-09-231.14.39Yurii Kolesnykov
2020-09-22add make dep asciidoctorYurii Kolesnykov
2020-06-12Updated: 1.14.36GoliathLabs
2019-03-171.14.26Yurii Kolesnykov
2019-01-091.14.20Yurii Kolesnykov
2018-12-181.14.19Yurii Kolesnykov
2018-12-12upsrcinfoYurii Kolesnykov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/zypper.git/