summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Collapse)Author
14 daysupdatehaawda
2019-08-04updatehaawda
2019-05-31updatehaawda
2019-05-10updatehaawda
2019-04-19updatehaawda
2019-04-12updatehaawda
2019-03-30updatehaawda
2019-03-26correct iconpath and desktop filehaawda
2019-03-23download url changedhaawda
2019-03-18add world-read-permission to color-mode.jpghaawda
2019-03-18shasum changehaawda
2019-03-13Updatehaawda
2019-03-07fix includ of chamlain headershaawda
2019-02-24updatehaawda
2019-02-11remove option, chmod imagehaawda
2019-01-30updatehaawda
2019-01-29updatehaawda
2019-01-16updatehaawda
2019-01-01updatehaawda
2018-12-26shasum changehaawda
2018-12-22downgrade to stable versionhaawda
2018-12-22updatehaawda
2018-12-15shasum changehaawda
2018-12-10shasum chnagehaawda
2018-12-08updatehaawda
2018-12-04shasum changehaawda
2018-12-04shasum changehaawda
2018-12-02updatehaawda
2018-11-17shasum changehaawda
2018-10-22shasum changehaawda
2018-10-06shasum changehaawda
2018-09-25changed md5sumshaawda
2018-09-16updatehaawda
2018-09-07hashsum updatehaawda
2018-09-04updatehaawda
2018-08-26updatehaawda
2018-07-29updatehaawda
2018-07-02updatehaawda
2018-05-12mashup is gone, so remove opttional dependencyhaawda
2018-05-12hashsum changehaawda
2018-04-30updatehaawda
2018-02-23updatehaawda
2018-01-25updatehaawda
2018-01-03updatehaawda
2018-01-02updatehaawda
2017-11-16updatehaawda
2017-09-01Updatehaawda
2017-08-07Updatehaawda
2017-08-03remove patchhaawda
2017-08-03Updatehaawda