summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-07-08v10.99.0.5Vitrum
2018-06-15v10.99.0.2Vitrum
2018-04-09release 0.9.10Vitrum
2016-10-05updating SRCINFOYadav Gowda
2016-10-05adding descriptionYadav Gowda
2016-10-05initial commitYadav Gowda