summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-08-13version 0.99Cody P Schafer
2017-09-09convert to non-live version 0.98Cody P Schafer
2016-08-13Upstream changed tag :(Anatol Pomozov
2016-08-12updpkgAnatol Pomozov
2016-08-12initAnatol Pomozov