summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-06-29increment pkgrel to 2; depends+=perl6-file-path-resolveAndy Weidenbaum
2018-04-20don't install system-wide dirsAndy Weidenbaum
2018-04-19update pkgver to 0.1.0Andy Weidenbaum
2017-08-06increment pkgrel; replace alacryd w/ install-distAndy Weidenbaum
2016-09-17update pkgver to 0.0.7Andy Weidenbaum
2016-09-09update pkgver to 0.0.6Andy Weidenbaum
2016-09-04update pkgver to 0.0.5Andy Weidenbaum
2016-08-31update pkgver to 0.0.4Andy Weidenbaum
2016-07-02depends+=perl6-file-presenceAndy Weidenbaum
2016-06-30rm $srcdir references from pkgAndy Weidenbaum
2016-05-22update pkgver to 0.0.3, depends-=perl6-json-tinyAndy Weidenbaum
2016-05-13rm /usr/share/perl6/vendor/versionAndy Weidenbaum
2016-05-10increment pkgrel to 2; source+=txn-examplesAndy Weidenbaum
2016-04-29update pkgver to 0.0.2, depends-=perl6-digest-xxhash, depends+=perl6-txn-parserAndy Weidenbaum
2016-03-05do not del short p6 dirAndy Weidenbaum
2016-02-27fix precomp grepAndy Weidenbaum
2016-02-23simplify precomp grep, credit spider-marioAndy Weidenbaum
2016-01-08Initial importAndy Weidenbaum