summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-10-08Upgpkg: 8.5.2mrxx
2023-08-21Upgpkg: 8.4.3mrxx
2022-12-19Upgpkg: 8.1.1mrxx
2022-02-27Upgpkg: 8.0.9mrxx
2021-04-06Upgpkg: 7.2.3mrxx
2020-07-27Update to v7.0.5mrxx
2020-07-18Update to 6.2.3mrxx
2019-03-25Update to 6.1.25mrxx
2018-12-29Updated to v6.0.19mrxx
2018-10-28Update to v5.8.5mrxx
2018-06-24Updated to v5.7.52mrxx
2018-01-09Updated to v5.6.2mrxx
2017-11-08Updated to v5.4.2mrxx
2016-11-11Add PKGBUILDShane Utt