summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Collapse)Author
2018-12-25Fix pkgdescPlaton Ryzhikov
2018-12-24Add smdev script for platform devicesPlaton Ryzhikov