summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-09-09239.729-2Yurii Kolesnykov
2018-09-08239.729Yurii Kolesnykov
2018-09-08239.724Yurii Kolesnykov
2018-09-04239.702Yurii Kolesnykov
2018-09-01239.684Yurii Kolesnykov
2018-08-19239.528Yurii Kolesnykov
2018-08-08239.502Yurii Kolesnykov
2018-08-06239.472Yurii Kolesnykov
2018-07-31239.381-2Yurii Kolesnykov
2018-07-31239.381Yurii Kolesnykov
2018-07-27239.357Yurii Kolesnykov
2018-07-26239.339Yurii Kolesnykov
2018-07-21port changes from archYurii Kolesnykov
2018-06-17Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/systemd-gitYurii Kolesnykov
2018-06-17238.1513Yurii Kolesnykov
2018-05-14disable checkYurii Kolesnykov
2018-05-04238.699Yurii Kolesnykov
2018-04-22bumpYurii Kolesnykov
2018-04-14up .gitignoreYurii Kolesnykov
2018-04-14238.434Yurii Kolesnykov
2018-03-27238.283Yurii Kolesnykov
2018-03-27bump relYurii Kolesnykov
2018-03-27238Yurii Kolesnykov
2018-03-04update srcinfoYurii Kolesnykov
2018-03-04remove sysvcompatYurii Kolesnykov
2017-08-18bumpYurii Kolesnykov
2017-08-08mesonYurii Kolesnykov
2017-06-21bumpYurii Kolesnykov
2017-02-07port fix from stable packageYurii Kolesnykov
2017-01-23fix deps v2Yurii Kolesnykov
2017-01-23fix depsYurii Kolesnykov
2017-01-23port arch changesYurii Kolesnykov
2017-01-16disable ccache and distccYurii Kolesnykov
2016-12-29fix error, port from systemdYurii Kolesnykov
2016-06-12add pkgdesc;Yurii Kolesnykov
2016-06-12update depsYurii Kolesnykov
2016-06-05update srcinfoYurii Kolesnykov
2016-06-05update packageYurii Kolesnykov
2016-06-05fix splash max upload size errorYurii Kolesnykov
2016-06-05upgrade to new upstream versionYurii Kolesnykov
2016-03-02update .SRCINFOYurii Kolesnykov
2016-03-02fix PKGBUILD errorsYurii Kolesnykov
2015-11-22Add libelf depYurii Kolesnykov
2015-10-24update depsYurii Kolesnykov
2015-10-24update depsYurii Kolesnykov
2015-10-24227r2Yurii Kolesnykov
2015-10-24227Yurii Kolesnykov