summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
AgeCommit message (Expand)Author
2022-08-10ocaml 4.14.0 bumpDaniel Peukert
2022-06-14Fix dun calls, sha256 -> sha512Daniel Peukert
2022-06-08Update janestreet packagesDaniel Peukert
2021-07-31ocaml 4.12.0 bumpDaniel Peukert
2020-08-30ocaml 4.11.0 bumpDaniel Peukert
2020-06-02Updated janestreet packagesDaniel Peukert
2020-05-18ocaml 4.10.0 bumpDaniel Peukert
2020-03-21Removed extra contributorDaniel Peukert
2020-03-21Added ocaml-ppx_assert and dependenciesDaniel Peukert