summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 981225640d3976db676f6699d428de0921b8526f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
# Maintainer: Bian Jiaping <ssbianjp [AT] gmail.com>
# Contributor: Jove Yu <yushijun110 [AT] gmail.com>
# Contributor: csslayer <wengxt [AT] gmail.com>
# Contributor: Felix Yan <felixonmars [AT] gmail.com>

pkgname=fcitx-sogoupinyin
pkgver=2.2.0.0108
pkgrel=6
pkgdesc="Sogou Pinyin for Linux"
arch=('x86_64' 'i686')
url="https://pinyin.sogou.com/linux/"
license=('custom')
depends=('fcitx' 'opencc' 'libidn11' 'lsb-release' 'xorg-xprop' 'qtwebkit')

_i686_time=1524572032
_x86_64_time=1524572264
source=('sogou-autostart')
source_i686=("http://cdn2.ime.sogou.com/dl/index/${_i686_time}/sogoupinyin_${pkgver}_i386.deb")
source_x86_64=("http://cdn2.ime.sogou.com/dl/index/${_x86_64_time}/sogoupinyin_${pkgver}_amd64.deb")

md5sums=('ff599d805084f49b95ba99fe640bc170')
md5sums_x86_64=('3fc65450b4a8c2f00561d9c8a4a07b5a')
md5sums_i686=('475d07b3a99c2e23daca68c7d900388f')

package(){
  cd ${srcdir}

  tar -xJvf data.tar.xz -C "${pkgdir}"

  mv "$pkgdir"/usr/lib/*-linux-gnu/fcitx "$pkgdir"/usr/lib/
  rmdir "$pkgdir"/usr/lib/*-linux-gnu

  # Avoid warning "No such key 'Gtk/IMModule' in schema 'org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings'"
  sed -i "s#Gtk/IMModule=fcitx#overrides={'Gtk/IMModule':<'fcitx'>}#" "$pkgdir"/usr/share/glib-2.0/schemas/50_sogoupinyin.gschema.override

  rm -r "$pkgdir"/usr/share/keyrings
  rm -r "$pkgdir"/etc/X11

  # install -m755 sogou-autostart "$pkgdir"/usr/bin

  # Do not modify $pkgdir/etc/xdg/autostart/fcitx-ui-sogou-qimpanel.desktop, as it is
  # a symlink to absolute path "/usr/share/applications/fcitx-ui-sogou-qimpanel.desktop"
  # sed -i 's/sogou-qimpanel\ %U/sogou-autostart/g' "$pkgdir"/usr/share/applications/fcitx-ui-sogou-qimpanel.desktop
}