Package Details: python-pykwalify 1.6.0-2

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/python-pykwalify.git (read-only)
Package Base: python-pykwalify
Description: Python lib/cli for JSON/YAML schema validation
Upstream URL: https://github.com/Grokzen/pykwalify
Licenses: MIT
Provides: pykwalify
Submitter: Stunkymonkey
Maintainer: Stunkymonkey
Last Packager: Stunkymonkey
Votes: 0
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2017-08-22 20:12
Last Updated: 2017-08-22 23:12