summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-08-19iconsVishnu V. Krishnan
2020-06-09add glew dependsVishnu V K
2020-03-25use python3Vishnu V K
2019-07-23fix pkgver directoryVishnu V K
2019-07-23fix directoryVishnu V K
2019-07-23fix sourceVishnu V K
2019-07-22remove old pkgverVishnu V K
2019-07-22InitialVishnu V K
 
Clone
https://aur.archlinux.org/armagetronad-git.git/