summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2021-09-13update to 0.4-1Platon Ryzhikov
2021-06-03update for use with libudev-zeroPlaton Ryzhikov
2020-05-18use dynamic linkingPlaton Ryzhikov
2019-02-07Add initramfs supportPlaton Ryzhikov
2019-01-13Update sourcesPlaton Ryzhikov
2018-12-26Fix PKGBUILDPlaton Ryzhikov
2018-12-26Fix PKGBUILDPlaton Ryzhikov
2018-12-26Apply patchesPlaton Ryzhikov
2018-12-23Add nldevPlaton Ryzhikov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/nldev-phkr.git/