summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-11-30Update srcinfomorganamilo
2018-08-04fix path erroryhfudev
2017-11-14update for recent versionyhfudev
2017-11-14update infoyhfudev
2017-11-14update the libclyhfudev
2016-10-22PKGBUILDyhfudev
2016-10-18typoyhfudev
2016-10-18inityhfudev
 
Clone
https://aur.archlinux.org/opencv-cuda-git.git/