summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-07-13v6.42gAlexis Polti
2019-07-11v2.62fAlexis Polti
2019-06-08v2.62eAlexis Polti
2019-06-03Remove qt4 dependencyAlexis Polti
2019-05-24v2.62cAlexis Polti
2019-05-09v2.62bAlexis Polti
2019-04-18v2.62aAlexis Polti
2019-04-06v2.62Alexis Polti
2019-02-21v2.60pAlexis Polti
2019-02-08v6.20nAlexis Polti
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/ozone.git/