summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2022-04-18upgpkg: python-pyuavcan 1.5.0-1acxz
2022-02-15updpkg 1.4.4acxz
2022-01-19updpkg 1.4.3acxz
2021-10-06updpkg 1.2.9acxz
2021-08-02updpkg 1.2.7acxz
2021-07-22updpkg 1.2.6acxz
2021-06-13updpkg 1.2.5acxz
2021-03-22updpkg 1.2.1acxz
2021-03-17updpkg 1.2.0acxz
2021-01-04updpkg 1.1.3acxz
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/python-pyuavcan.git/