summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
6 daysrelease 1.5.3mzz2017
6 daysrelease 1.5.3mzz2017
2021-08-30release v1.5.2mzz2017
2021-08-26release v1.5.1mzz2017
2021-08-26release v1.5.0mzz2017
2021-08-14release v1.4.4mzz2017
2021-08-05release v1.4.3mzz2017
2021-08-02release v1.4.2mzz2017
2021-07-21release v1.4.1mzz2017
2021-07-19release v1.4.0mzz2017
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/v2raya.git/