summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-12-29next commitagafron
2019-12-29next commitagafron
2019-02-13fix permissionsagafron
2019-02-13fix permissionsagafron
2019-02-13fix permissionsagafron
2018-12-10add md5sumsagafron
2018-12-10add md5sumsagafron
2018-12-10fix versionagafron
2018-12-10Initial importagafron
2018-12-10Initial importagafron
 
Clone
https://aur.archlinux.org/zvvonlinetv.git/