summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-03-231.14.27.17.g41f31dd1Yurii Kolesnykov
2019-03-171.14.26.41.ge2dd8806Yurii Kolesnykov
2019-03-121.14.26.40.g78a42e1dYurii Kolesnykov
2019-03-101.14.26.28.gbe406666Yurii Kolesnykov
2019-03-081.14.26.27.g2316bb3aYurii Kolesnykov
2019-02-261.14.26.5.g5a929d0cYurii Kolesnykov
2019-02-231.14.25.37.g75daa104Yurii Kolesnykov
2019-02-181.14.25.5.g5e0c1f2aYurii Kolesnykov
2019-02-131.14.25.3.g9869bd5dYurii Kolesnykov
2019-01-171.14.21.1.gff3ac879Yurii Kolesnykov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/zypper-git.git/