summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
AgeCommit message (Expand)Author
2020-01-19Update build depsJohannes Wienke
2020-01-16Update for new master stateJohannes Wienke
2018-08-26New dependency on portalockerJohannes Wienke
2018-07-16Initial release of the git packageJohannes Wienke