summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
AgeCommit message (Expand)Author
2021-04-20v6.1.5fxbru
2021-02-18v6.1.1fxbru
2020-09-28v6.0.2fxbru
2020-09-16v6.0.1fxbru
2020-06-04Fix missing /data folder before permission assignementfxbru
2020-04-075.3.2-1fxbru