summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-08-163.22.1Yurii Kolesnykov
2021-06-183.18.1Yurii Kolesnykov
2020-01-163.10.2.4988404Yurii Kolesnykov
2018-08-12Just let makepkg extract the sourceChih-Hsuan Yen
2017-06-26 Fix package.xml versionYen Chi Hsuan
2017-06-25 Bump to 3.6.4111459Yen Chi Hsuan
2017-05-28 New package, version 3.6.3155560Yen Chi Hsuan