summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-06-10Forgot .SRCINFOCarl Smedstad
2022-06-10Publish version 1.2.1Carl Smedstad
2022-05-22Publish version 1.2 & take over maintenanceCarl Smedstad
2022-01-09Bump versiondanb
2022-01-09Bump versiondanb
2022-01-09Bump versiondanb
2022-01-09Bump versiondanb
2021-07-19New versionDaniel Busch
2019-03-17Fix dependenciesDaniel Busch
2019-03-17Add initial releaseDaniel Busch