summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-01-13Update packageFijxu
2023-12-17Replace .SRCINFOFijxu
2023-12-17Update PKGBUILD and dnsproxy.yamlFijxu
2023-08-23Update AUR package, fix errors.Fijxu
2023-05-10Update + Add optionFijxu
2023-04-14Fix configuration file being replaced on updateFijxu
2023-04-14Fix packageFijxu
2023-04-08InitFijxu