summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-02-17adjust variable to openjpeg includeshaawda
2020-11-09binary renamedhaawda
2020-08-02fix desktop file locationhaawda
2020-08-02fix desktop file locationhaawda
2020-08-02use upstreams desktop-filehaawda
2019-07-20unify cd-commandshaawda
2019-05-28add conflicts/provideshaawda
2019-04-21initial uploadhaawda