summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-02-07Executor 2000Victor Perevozchikov
2019-02-07Executor 2000Victor Perevozchikov
2019-02-06Fix PKGBUILDVictor Perevozchikov
2019-02-06Fix PKGBUILDVictor Perevozchikov
2019-02-06Executor 2000Victor Perevozchikov
2019-02-06moved source file to githubVictor3D
2019-02-06source moved to githubVictor3D
2018-05-18Fix permissionsVictor Perevozchikov
2018-05-17okVictor Perevozchikov
2018-05-17)Victor Perevozchikov
2018-05-17Initial commitVictor Perevozchikov