summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-09-13Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/ftplibMykola Odnosumov
2018-09-13Fix relative to package install pathsMykola Odnosumov
2018-09-13Fix relative to package install pathsMykola Odnosumov
2018-09-13Initial commitMykola Odnosumov