summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-08-28chore: update .SRCINFORobert Schäfer
2023-08-28fix: change wallpaper folder namesRobert Schäfer
2022-04-23backgrounds for Gnome 42Shi Liang
2022-01-15fix bugsShi Liang
2022-01-15new variantsShi Liang
2021-12-19Update versionShi Liang
2021-12-19skip strippingShi Liang
2021-09-19add makedepends: sasscShi Liang
2021-09-19update and change version number formatShi Liang
2021-09-18first versionShi Liang