summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-03-14Upgrade to v5.2.0.Anthony VB
2017-04-25Remove gregorio.install.Anthony VanBerkum
2017-04-18Update to v5.0.1.Anthony VanBerkum
2016-08-10Update for TeX Live 2016.Anthony VanBerkum
2016-03-03Update to v4.1.0.Anthony VanBerkum
2015-07-06Bump version number.Anthony VanBerkum
2015-06-08Initial update to AUR4.Anthony VanBerkum