summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-08-12Add meson as a makedependMichael Hansen
2021-08-09Fix descriptionMichael Hansen
2021-08-09Update to 0.95Michael Hansen
2018-12-04Update to 0.94Michael Hansen
2018-08-30Update to 0.93Michael Hansen
2018-05-12Update .SRCINFOMichael Hansen
2018-05-12Update to 0.92 and fix gcc8 compatibilityMichael Hansen
2017-11-22Fix license infoMichael Hansen
2017-11-22Add package gsshvncMichael Hansen