summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-07-27fix .SRCINFO pkgrelmschubert
2018-03-02rename bins with 2 suffixmschubert
2017-01-01version bump 2.4imschubert
2016-02-02new links, tag final stable release (2003)mschubert
2015-06-12Initial importmschubert