summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-06-19bump 2.2.1Allen Zhong
2024-05-24bump 2.2Allen Zhong
2024-05-23bump 2.2Allen Zhong
2023-11-23pin 2.1.1 due to sync issues in masterAllen Zhong
2023-11-18bump versionAllen Zhong
2022-04-15add logrotateAllen Zhong
2021-10-09update buildAllen Zhong
2021-07-05update service timeoutAllen Zhong
2021-06-28fix tmpfilesAllen Zhong
2021-06-28init commitAllen Zhong