summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-01-05version bump 1.53vmschubert
2022-09-27upstream checksum changedmschubert
2022-08-29version bump 1.53tmschubert
2022-06-03version bump 1.53smschubert
2022-04-04fix checksummschubert
2022-04-04version bump 1.53qmschubert
2021-08-16version bump 1.53jmschubert
2021-04-14version bump 1.53imschubert
2021-03-01version bump 1.53hmschubert
2020-12-12version bump 1.53gmschubert
2020-11-05fix checksum, relbumpmschubert
2020-11-01version bump 1.53fmschubert
2020-10-07version bump 1.53emschubert
2020-09-04version bump 1.53dmschubert
2020-07-12version bump 1.53cmschubert
2020-05-24version bump 1.53amschubert
2020-01-27version bump 1.52smschubert
2018-06-08version bump 1.52; fix java=10mschubert
2018-01-08bump checksummschubert
2017-07-04use versioned jarmschubert
2017-04-06bump md5summschubert
2017-02-24checksum change (yet again)mschubert
2017-02-15ref 1.50jmschubert
2017-02-15version bump 1.50mschubert
2016-11-23release bump + new m5summschubert
2016-06-26ij.jar checksum + pkgrelmschubert
2016-06-13release bump for ij.jar checksummschubert
2016-05-31new ij.jar checksum, relbump=2mschubert
2016-04-25fix md5summschubert
2016-04-24bump 1.50hmschubert
2016-02-16version bump 1.50gmschubert
2015-06-12Initial importmschubert